Samarbeidsutvalget (SU)

Om SU sier Barnehageloven §4: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Om SU sier Barnehageloven § 4: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

I følge Vedtekter for Stiftelsen Krigsskolens barnehage- Kanutten § 4-5 skal samarbeidsutvalget består av:

  •   Styrer og 1 ansatt i barnehagen
  •   2 – TO – foreldrerepresentanter (ønskelig med en representant fra hhv de ansatte og kadettene)
  •  Representant fra Stiftelsen Krigsskolen (når dette er ønskelig)

SU sine oppgaver er blant annet å komme med innspill på budsjett og godkjenne årsplanen. De skal også ha oppsyn med driften av barnehagen. SU hjelper også med å arrangere sommerfesten, vi har hver sommer. Styrer i barnehagen er med i utvalget som ordstyrer og referent, men kan ikke avlegge stemme i saker der dette er nødvendig. SU møtes 1-2 ganger i halvåret.