Opptak

Alle som søker plass hos oss må gjøre det via Oslo kommune side sier. Det er viktig at alle som søker skriver hvilken tilknytning de har til Krigsskolen eller Forsvaret. Dette fordi vi skal foreta opptaket etter følgende kriterier: 

  • Prioritet 1         Barn av kadetter og ansatte ved Krigsskolen.
  • Prioritet 2         Barn av andre ansatte i Forsvaret med arbeidssted Linderud og ansatte                          i Stiftelsen Krigsskolen.
  • Prioritet 3         Barn av øvrige ansatte i Forsvaret.
  • Prioritet 4         Andre.

Innen hver prioritet vil opptaksmyndigheten legge vekt på følgende ved opptak:

  •   Barn med særskilte rettigheter iht bhl § 13.
  •   Søsken til barn som allerede har plass i Kanutten barnehage.
  • Barn av enslige forsørgere i arbeid eller utdanning. Barn hvis begge foreldre arbeider i 100 % stilling.
  • Barnets alder.
  • Spesielle behov ifm foreldrenes utdannelse ved Krigsskolen.

Det presiseres at disse faktorene IKKE er listet i prioritets rekkefølge, og at det da vil være barnehagen som vurderer disse i hvert enkelt tilfelle.

Eventuelt ubenyttede barnehageplasser (jfr prioritet 4) vil normalt bli fordelt iht koordinering med Bjerke Bydel.

Vi har ett  hovedopptak i året. Dette fastsettes i tid snarest etter at uttak av kadetter og ansatte er gjennomført. Dette vil primært skje ila april-mai måned. Søknadsfrist for hovedopptak må da naturlig nok ses i sammenheng med når uttak av nye kadetter/ansatte gjøres. Til torss for dette må alle som også søker plass i en annen barnehage i Oslo kommune søke innen 1. mars, for å ha rett på barnehageplass i kommunen. 

I tillegg til et hovedopptak har vi løpende opptak, hvis det oppstår ledige plasser i løpet av året. 

 

For mer informasjon om opptak og opptaksprosedyrer ta kontakt med styrer.