Vedtekter

Vedtekter Stiftelsen Krigsskolens barnehage - Kanutten

§ 1 Generelt

Lov om barnehager av 17.juni 2005 §7 bestemmer at barnehageeier plikter å ha vedtekter med bestemmelser om ulike forhold. Stiftelsen Krigsskolen barnehages vedtekter baserer seg på barnehageloven.

§ 2 Formål

Både Krigsskolen og Stiftelsen Krigsskolen har til hensikt å drive Krigsskolens barnehage, slik at barn av kadetter og ansatte ved Krigsskolen – under opplæringspliktig alder – får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas foreldre.

Kanutten barnehage skal hjelpe til å gi en oppdragelse i samsvar med grunnleggende humanistiske og demokratiske verdier. Utvikling av barnas personlige integritet ligger til grunn for barnehagens virksomhet.

§ 3 Eier- og driftsforhold

Barnehagens navn er Kanutten, og lokalene eies av Forsvarsbygg. Barnehagen drives av Stiftelsen Krigsskolen (SKS) som er en ideell privat stiftelse.

Barnehagekomiteen[1] leder den daglige drift av barnehagen, mens styret for stiftelsen er nest høyere organ.

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehagelovens bestemmelser vedrørende foreldreråd og samarbeidsutvalg, samt de forskrifter gitt med hjemmel i bhl § 4, utgjør arbeidsgrunnlaget for foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet består av alle foreldre til barn i Kanutten barnehage.

Samarbeidsutvalget består av:

ü  Styrer og 1 ansatt i barnehagen

ü  2 – TO – foreldrerepresentanter (ønskelig med en representant fra hhv de ansatte og kadettene)

ü  Representant fra Stiftelsen Krigsskolen (når dette er ønskelig)

§ 5 Opptaksmyndighet

Samarbeidsutvalget har opptaksmyndighet i Kanutten barnehage.


§ 6 Opptakskriterier

Kanutten barnehage har privat opptak, og gjennomfører opptak etter følgende prioriteter:

–       Prioritet 1         Barn av kadetter og ansatte[2] ved Krigsskolen.

–       Prioritet 2         Barn av andre ansatte i Forsvaret med arbeidssted Linderud og ansatte i Stiftelsen Krigsskolen.[3]

–      Prioritet 3         Barn av øvrige ansatte i Forsvaret.

–      Prioritet 4         Andre.

Innen hver prioritet vil opptaksmyndigheten legge vekt på følgende ved opptak:

ü  Barn med særskilte rettigheter iht bhl § 13.

ü  Søsken til barn som allerede har plass i Kanutten barnehage.

ü  Barn av enslige forsørgere i arbeid eller utdanning.

ü  Barn hvis begge foreldre arbeider i 100 % stilling.

ü  Barnets alder.[4]

ü  Spesielle behov ifm foreldrenes utdannelse ved Krigsskolen.

Det presiseres at disse faktorene IKKE er listet i prioritets rekkefølge, og at det da vil være opptaksmyndigheten som vurderer disse i hvert enkelt tilfelle.

Eventuelt ubenyttede barnehageplasser (jfr prioritet 4) vil normalt bli fordelt iht koordinering med Bjerke Bydel.

§ 7 Opptaksprosedyre

Barnehageåret regnes fra 1 august til 31 juli det påfølgende år.

Med ”hovedopptak” menes det opptak som foretas til de plasser som er ledige ved barnehageårets start. Med ”løpende opptak” menes opptak til de plasser som blir ledige i løpet av barnehageåret.

I Kanutten barnehage gjennomføres det 1 hovedopptak i året. Dette fastsettes i tid snarest etter at uttak av kadetter og ansatte er gjennomført. Dette vil primært skje ila april-mai måned. Søknadsfrist for hovedopptak må da naturlig nok ses i sammenheng med når uttak av nye kadetter/ansatte gjøres, og kan således ikke fastsettes i tid i disse vedtekter.

Opptakskretsen er iht disse vedtekters § 6.

Alle søkere skal nytte søknadsskjema på Oslo kommune sine internettsider, oslo.kommune.no. Det må der beskrives tilknytning til Krigsskolen/Forsvaret i merkandsfeltet. 

Ved søknad om prioritert plass (jfr § 6) må dokumentasjon vedlegges søknaden.

Ved tildeling av plass gis foreldre informasjon om disse vedtekter og vilkår for den tildelte plassen.

Søkere som ikke tildeles plass i hovedopptak blir automatisk satt på søker-/reserveliste.

Løpende opptak skjer på grunnlag av søker-/reservelisten, og følger retningslinjene gitt i § 6. Ved løpende opptak gjennom barnehageåret gis det ikke avslag til de øvrige på søker-/reservelisten.

§ 8 Opptaksperiode

Barn av kadetter på Krigsskolen beholder sin plass i barnehagen så lenge minst en av foreldrene er kadett ved skolen.

Barn av ansatte[5] på Krigsskolen, og barn som har fått plass i barnehgen på prioiritet 2 beholder sin plass så lenge minst en av foreldrene er ansatt ved skolen, ved annen avdeling i Linderud leir eller i Stiftelsen Krigsskolen. 

Barn som har fått plass i barnehagen etter prioritet 2, 3 eller 4 (jfr § 6 ) tildeles plass for 1 – ETT – år av gangen, og må derfor fornye sin søknad hvert år.

Barn av foreldre hvis tilknytning til Krigsskolen opphører (slutter), mister sin plass i barnehagen. Sluttidspunkt fastsettes av Samarbeidsutvalget, men tidligst fra siste dag i den måned tilknytningen til Krigsskolen opphører.

Barn av foreldre som innvilges permisjon uten lønn (PUL) eller får ”avgangspakke”/tilsv er ikke tildelingsberettiget, men kan etter søknad beholde sin plass ut barnehageåret.

Barn av tillitsvalgte som gis permisjon fra Forsvaret etter Hovedavtalen (HA) beholder sine rettigheter som for andre ansatte, og innen den prioritet man opprinnelig hadde.

§ 9 Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon og mottar tilskudd av kommunen etter forskrift om kompensasjon for søskenmoderasjon i private barnehager. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven av 25 sep 92 nr 107 § 6, og vedtatt av bystyret i Oslo 22 jun 99. Vilkår for tilskudd er at barnet har bosted i Oslo kommune i følge folkeregisteret. I spesielle tilfeller kan barnet anses som å ha bosted i Oslo kommune selv om dette ikke følger av folkeregisteret.

§ 10 Oppsigelse

Barnets foreldre kan si opp plassen skriftlig med 3 måneders varsel fra den 1 eller 15 i måneden. Siste frist for oppsigelse før sommerferien er 1 mai det respektive år. Avvik fra regelen kan vurderes i særskilte tilfeller av styret i stiftelsen etter forutgående anbefaling fra styrer i barnehagen.

For kadetter sies plassen opp automatisk 30 juni det året man er avgangselev. For ansatte sies plassen opp automatisk 30 juni det året barnet skal begynne på skolen.

Barnehagen kan – etter behandling i Samarbeidsutvalget – si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1 eller 15 i måneden dersom en eller flere av de følgende forhold har inntruffet:

ü  Dersom plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foreldre i søknaden.

ü  Ved helt eller delvis manglende foreldrebetaling.

ü  I andre tilfeller dersom særskilte forhold gir grunnlag for dette.

Barnehagen plikter å gi foreldre en skriftlig advarsel med sikte på å rette opp det/de inntrufne forhold før eventuell oppsigelse av barnet (-ene).

§ 11 Foreldrebetaling

Barnehagens satser for foreldrebetaling[6] fastsettes av styret i Stiftelsen Krigsskolen etter anbefaling fra Samarbeidsutvalget i barnehagen.

Foreldrebetalingen påløper fra den måned barnet tildeles plass i barnehagen, og det betales for hele eller halve måneder[7]. Betalingen skal skje forskuddsvis hver måned iht den frist som fremkommer på utsendt faktura.

Betalingen påløper også for evt ubenyttet plass, herunder også i oppsigelsesperiode.

§ 12 Manglende betaling

Ved for sen betaling ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso. Begge foreldre er solidarisk ansvarlige for den utestående foreldrebetaling selv om betalingskravet faktureres en eller begge foreldre.

§ 13 Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av disse vedtekter kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven. Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket.

Det er 3 ukers klagefrist etter mottatt avslag om barnehageplass.

§ 14 Kapasitet

Barnehagen har fått godkjennelse av bydel Bjerke på at lokalene tillater en kapasitet på maksimalt 27 barn i alderen 1 [8]– 6 år, med et leke- og oppholdsareal (arealnorm) pr barn lik 5,1 m2. Barnas alder og gruppesammensetning vil kunne innvirke på barnehagens kapasitet, og dette må SU ta hensyn til under opptaksmøter.

§ 15 Åpningstid

Barnehagen er i hovedsak åpen alle virkedager, unntatt lørdag. I tillegg er den stengt søndager og helligdager, offentlige fridager, jule- og nyttårsaften og planleggingsdager.

Barnehagens daglige åpningstid er kl 0715 – kl 1630. Barn skal hentes innen kl 1620.
Dersom barnet ikke blir hentet i rett tid vil foreldrene bli tilleggsfakturert for kr 250,- pr. påbegynte halvtime.

Planleggingsdager skal primært legges til start/slutt av ferier og fridager slik at de er til minst mulig ulempe for de som har barn i barnehagen, alternativt til dager hvor Krigsskolen har fri. Foreldre og ansatte i barnehagen skal informeres om antall og dato for disse ved barnehageårets begynnelse (august), og de skal være synliggjort i barnehagens årsplan.

Barnehagen følger som hovedregel Krigsskolens årsplan og semesterplaner, og vil være stengt i de perioder hele Krigsskolen har fri. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller, etter søknad til Stiftelsen Krigsskolen.

§ 16 Miljø og sikkerhet

Barnehagen følger forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, samt forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og NS 1176/1177. Barnehagen har eget internkontrollsystem, som dokumenteres i egen internkontrollmappe

Krav om helsekontroll av barn som skal oppholde seg i barnehage er hjemlet i bhl § 23.

Barnehagen har egen kollektiv ulykkesforsikring for barna i barnehagen.

§ 17 Andre bestemmelser

Barnehageloven § 20 fastslår at reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f tilsvarende, gjelder for personalet i barnehagen.

Barnehageloven §§ 21 og 22 pålegger personalet i barnehagen opplysningsplikt ift sosial- og barnevernstjenesten.

Barnehageloven § 19 fastslår at den som skal arbeide i barnehagen skal fremlegge tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er utelukket fra arbeid i barnehagen.

For arbeidstakere i Stiftelsen Krigsskolen gjelder ytterligere krav til vandel: Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for vold, andre overgrep, tyveri, ran eller økonomisk utroskap.

§ 18 Endring – oppsigelsesadgang

Det er Krigsskolen (eier) som i samråd med styret i Stiftelsen Krigsskolen innehar myndighet til å endre disse vedtekter.

De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av disse vedtekter, eller som følge av vedtak fattet i medhold av disse vedtekter kan på ethvert tidspunkt endres, også med virkning for eksisterende plassinnehavere. Det skal dog tilstrebes at endringer i vedtektene ikke skal påføre plassinnehavere unødig store byrder.

§ 19 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft 18 mai 2010. Vedtekter datert 28 april 2008 settes ut av kraft fra samme dato.

 

Link til Barnehageloven: www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html

 

[1] Denne er nærmere beskrevet i SKS vedtekter. Komiteen er samsvarende med Samarbeidsutvalget.

[2] Ansatte ved KS kan ikke legge beslag på mer enn 50% av det totale antall plasser i Kanutten barnehage. Dersom det ikke er ”nok” barn av kadetter kan dette punkt fravikes, men disse kan da kun gis plass frem til neste hovedfordeling. Bestemmelsene i §8 2.pkt vil ikke gjelde for de som er tildelt plass etter denne merknad.

[3] Kan brukes som et rekrutteringstiltak

[4] Kanutten barnehage er godkjent av Bydel Bjerke for barn i aldersgruppen 1 til 6 år.

[5] Med ansatte menes det personell som innehar en stilling i Krigsskolens OPL/F. Dette punktet gjelder ikke for de som er tildelt plass etter merknader i fotnote 2.

[6] Foreldrebetaling er den månedlige sum penger foreldre av barn i barnehagen må betale for oppholdet.

[7] Dersom barnet starter 1-14 i mnd betales det hel sats, starter barnet 15-31 betales det halv sats.

[8] Godkjenningen tillater ikke at barn under 1 år kan gå i barnehagen